UA-33088940-1

Algemene Voorwaarden van Giga-Goods

Algemene Voorwaarden van Giga-Goods

gevestigd te Sint Annaparochie.

Versie geldig vanaf 1 juli 2012.

Identiteit:

Giga-Goods

Nassaustraat 64, 9076cg Sint Annaparochie
tel.nr. 06-29525864
E-mail adres: info@giga-goods.com
KvK-nr. : 55480322
BTW-identificatienr.: NL096622647B01

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Giga-Goods. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Giga-Goods.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u, de klant, te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.  Giga-Goods behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Giga-Goods erkend.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Giga-Goods bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet, dan wel slechts gedeeltelijk, worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Giga-Goods zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Giga-Goods geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Bij aankoop van producten, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst binnen veertien kalenderdagen schriftelijk te beëindigen met opgave van redenen; het product moet dan nog in de originele verpakking zitten en deze verpakking, zoals deze bij de klant is afgeleverd, mag op geen enkele wijze geopend zijn.

De termijn van veertien kalenderdagen begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Giga-Goods heeft teruggezonden, is de koop een feit.

De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van veertien kalenderdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Giga-Goods. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele ongeopende verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de klant zijn geopend, gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Giga-Goods er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant. Alle verzend- en retourkosten zijn ten alle tijde voor rekening van de klant.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Giga-Goods aangeboden (mobiele) netwerkoperators.

Op laatst genoemde diensten, waarbij Giga-Goods slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

- diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de klant, is begonnen voor de termijn van      veertien kalenderdagen;

- goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop Giga-Goods geen invloed heeft;

- goederen die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd,  bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter  hebben;

- voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden  teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen  bederven of verouderen;

- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de klant  de verzegeling heeft verbroken;

- de levering van kranten en tijdschriften;

-voor de diensten van  weddenschappen en loterijen.

Aangezien Giga-Goods werkt met eenmalige opruimingsaanbiedingen en derhalve geen assortiment heeft, kunnen zij om die reden geen retour accepteren.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Giga-Goods, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Giga-Goods.

Giga-Goods houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Giga-Goods respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Giga-Goods maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 Giga-Goods staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door Giga-Goods, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Giga-Goods jegens Giga-Goods kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Giga-Goods) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Giga-Goods. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal twee maanden na levering aan Giga-Goods schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend.  Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de klant door Giga-Goods gegrond worden bevonden, zal Giga-Goods naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Giga-Goods en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Giga-Goods) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Giga-Goods gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Giga-Goods voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Giga-Goods is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien:

A) en zolang de klant jegens Giga-Goods in gebreke is;

B) de klant de originele verpakking heeft geopend;

C) de klant de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.

D) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Giga-Goods en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

E) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de klant, behoudt Giga-Goods zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van drie kalenderdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Giga-Goods slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Giga-Goods gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Giga-Goods kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Giga-Goods en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Giga-Goods op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Giga-Goods behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Giga-Goods gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Giga-Goods is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.

Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Giga-Goods alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Giga-Goods behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Giga-Goods gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Giga-Goods bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Giga-Goods is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.  Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Giga-Goods aan de klant verkochte en geleverde zaken blijft bij Giga-Goods zolang de klant de vorderingen van Giga-Goods uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de klant de vorderingen van Giga-Goods wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Giga-Goods geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Giga-Goods of een door Giga-Goods aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Giga-Goods haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Giga-Goods zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Giga-Goods.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter .

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Giga-Goods en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leeuwarden kennis, tenzij Giga-Goods er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

13.3 De klant moet zelf op de hoogte zijn van de wettelijke regels in zijn/haar land. Giga-Goods is nimmer aansprakelijk voor aangekochte goederen die in het land van de klant verboden zijn.

13.4 Giga-Goods is nimmer aansprakelijk voor schade en/of letsel ontstaan door het gebruik, op welke wijze dan ook, van goederen gekocht bij Giga-Goods.

14. Toepasselijk recht.

Op elke overeenkomst tussen Giga-Goods en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag  (CISG: Verdrag Wenen 11 april 1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 
Indien een bestelling wordt geplaatst worden deze Algemene Voorwaarden geaccepteerd.